Bullets-asas (small) КОНТЕКСТ

Икономическата и социална криза, пред която е изправена Европа, доведе до рязък спад в икономическата активност. Пазарът на труда е силно засегнат, а равнището на безработица се отразява негативно върху потенциалния растеж на ЕС. Безработицата е особено висока сред жените и младите хора.  На риск от социално изключване са изложени най-вече по-възрастните жени (45+) и жените мигранти. Тези групи са особено уязвими поради проблеми, свързани с равновесието между професионалния и личния им живот и ограничения им достъп до обучение.

Проектът WhomeN е насочен към повишаването на заетостта в Европа и подпомагането на хората с ограничени възможности от всички възрасти да управляват промяната чрез инвестиции в умения и обучение, така че Европа да се превърне в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика.

Bullets-asas (small) ЦЕЛИ

В рамките на проекта ще се създаде и ще се тества пилотно програма за обучение, ще се дефинират методи за валидиране и придобиване на знания сред жени с ниска професионална квалификация, с цел придобиване на подходящи, специфични персонализирани умения, които да им помогнат да се адаптират по-лесно към съвременните изисквания на динамичния трудов пазар.

Bullets-asas (small) ОБОСНОВКА

Проектът предвижда дейности и разработване на учебни материали, свързани с придобиване на нови и признаване на вече придобити умения, с цел по-добро интегриране на пазара на труда.

Идеята за проекта WhomeN възникна поради необходимостта да се разработят нови подходи, целящи изграждането на професионални  компетенции на жените, изложени на риск от социално изключване. Той има за цел да подобри квалификацията и достъпа до работни места на жени мигранти и бежанки, както и на жени на възраст 45+ .

Ще бъде разработен протокол за оценка на уменията и компетенциите, който ще се основава на насоките и най-добрите практики на ЕС (ECVET и EQAVET), за да се осигури по-добра интеграция на жените на работното място, особено на жени без формално образование. Той ще се основава на изследванията на нуждите на целевите групи и ще включва теми, съобразени с  културното многообразие и равенството между половете. За да се гарантира практическото приложение на учебните методи и модули, е бъде създадена и интерактивна платформа с педагогически материали. 165 жени от споменатите целеви групи ще бъдат обект на интерактивните обучителни инициативи, ще се включат и 18 професионалисти от областта на образованието за възрастни.