Bullets-asas (small) KONTEKSTS

Ekonomiskā un sociālā krīze Eiropā samazināja ekonomisko aktivitāti, palielināja bezdarbu un negatīvi ietekmēja Eiropas izaugsmi.  Augsts ir sieviešu un jauniešu bezdarbs, īpaši saasināta situācija bezdarba jomā ir sociālā riska grupas sievietēm un imigrantiem. Šīs grupas ir īpaši ievainojamas saistībā ar nepieciešamību sabalansēt mājas un darba dzīvi, kā arī ierobežotām iespējām mācīties.

Eiropas mērķis ir kļūt par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku. Iekļaujoša ekonomika nozīmē palielināt Eiropas iedzīvotāju nodarbinātības līmeni un  palīdzēt cilvēkiem ar ierobežotām iespējām visos vecumos, ieguldot viņu izglītībā.

 

Bullets-asas (small) MĒRĶI

Izstrādāt vadlīnijas iekļaujošai un vispārīgai sieviešu profesionālo prasmju atzīšanai, pilnveidojot tās profesionālu pieaugušo izglītotāju mācību seminārā.

Definēt veidus caurviju kompetenču attīšanai sievietēm ar zemām pamatprasmēm, veicinot viņu iespējas jaunu specifisku prasmju atzīšanai nākotnē, kas balstītos uz personificētu pieeju.

 

Bullets-asas (small) PAMATOJUMS

Projekts “SievieteS”  radās no nepieciešamības izstrādāt jaunas pieejas profesionālo kompetenču iegūšanai sociālo riska grupu sievietēm. Projekta mērķis ir paaugstināt kvalifikāciju sociālo riska grupu sievietēm un uzlabot viņu iespējas darba tirgū, koncentrējoties uz divām mērķa grupām: migrantu un bēgļu sievietēm un sievietēm  +45.

Projekts organizēs aktivitātes un izstrādās materiālus, lai uzlabotu metodes prasmju apguvei un atzīšanai un radītu vairāk iespēju sievietēm integrēties darba tirgū.

Projekta laikā tiks izstrādātas vadlīnijas prasmju un kompetenču izvērtēšanai, kas balstās uz ES vadlīnijām un labo praksi, tādu kā ECVET un EQAVET, lai veicinātu sociālā riska grupas sieviešu bez formālas profesionālas kvalifikācijas labāku iekļaušanos darba tirgū, uzsverot un pierādot viņu pamata un  caurviju prasmes. Vadlīnijas tiks balstītas uz mērķa grupas vajadzību izpēti un iekļaus kvalitātes nodrošināšanas ieteikumus, ievērojot kultūru daudzveidību un dzimumu līdztiesību. Tiks izveidota interaktīva platforma, kurā būs pieejami metodiskie materiāli.

Tiks organizētas mācības 18 pieaugušo izglītotājiem ar mērķi uzlabot izstrādātās vadlīnijas, kuras tiks testētas 165 sievietēm.