Logo GEN Bulg_sem margem

 

Поколения” е сдружение на експерти, работещи в областта на образованието и обучението на възрастни. Желанието на създателите на сдружението е да следват общата европейска идея за Учене през целия живот.

„Поколения” споделя принципите на толерантността и мирното съжителство между различните общности, принципите на гражданското общество и равнопоставеността, европейските политики и ценности, като допринася за изграждането на мост между поколенията.

Основни цели на сдружение „Поколения” са:

  • Да развива, утвърждава, популяризира и трансферира между поколенията националните и духовни ценности в областта на образованието, науката, културата, технологиите и др;
  • Да проучва, разработва и прилага опита, принципите и политиките на останалите страни в областта на интегрирането на хората на възраст 55+, редуциране на поколенческото разделение и диалога между поколенията;
  • Активно да работи и подпомага процеса на управлвние на различията чрез диалог, партньорство и консенсус;

За постигане на целите си сдружението извършва следните дейности:

  • Разработване и осъществяване на проекти на национално и международно ниво, интегриране в социални мрежи на целевите групи за запознаване с най-новите постижения в областта на практиките и политиките за сближаване и преодоляване на различията между поколенията.
  • Разработване на програми за обучения;
  • Организиране на обучения и стажове;
  • Иницииране и участие в семинари, кръгли маси, контактни борси, участие в работни групи и др. форуми в изпълнение на основните цели на Сдружението;
  • Разработване на стратегии, програми, анализи, изследвания, прогнози и други прояви с цел изграждане на ефективен диалог между поколенията;
www.generations-bg.eu :: Simona Hristova :: generationsbg@abv.bg