Bullets-asas (small) KONTEKST

Gospodarska in socialna kriza, s katero se sooča Evropa, je privedla do strmega upada gospodarske dejavnosti in do recesije. Kriza je prizadela trg dela, stopnja brezposelnosti pa vse bolj negativno vpliva na potencialno rast EU. Brezposelnost je visoka predvsem med ženskami in mladimi, razmere so še posebej slabe med migrantkami in ženskami, ki jim grozi socialna izključenost. Te skupine so ranljive tudi zaradi vprašanj usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in zaradi omejenega dostopa do usposabljanj in sredstev.
Po tem scenariju mora Evropa postati pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Vključevanje med drugim pomeni dvigovanje stopnje zaposlenosti v EU in omogočanje ljudem vseh starosti z manj možnostmi, da se z vlaganjem v razvoj sposobnosti in usposabljanje soočijo s spremembami.

Bullets-asas (small) CILJI

Razviti in testirati protokol za celovitejše in bolj vključujoče priznavanje strokovne usposobljenosti žensk, ki bo sledil usposabljanju strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih.

Opredeliti poti za pridobitev prečnih spretnosti za nizko usposobljene ženske ter s tem vzpostaviti povezave za prihodnje pridobivanje posebnih spretnosti na podlagi individualno prilagojenih načrtov.

Bullets-asas (small) UTEMELJITEV

Projekt WhomeN je nastal iz potrebe po razvoju novih pristopov za izboljšanje strokovne usposobljenosti žensk, ki jim grozi socialna izključenost. Cilj projekta je dvigniti raven usposobljenosti in olajšati dostop do možnosti zaposlitev za ženske v nevarnosti socialne izključenosti, osredotoča pa se na dve ciljni skupini: migrantke in begunke ter ženske starejše od 45 let. Projekt bo razvil dejavnosti in gradivo za izboljšanje metod za pridobivanje in priznavanje spretnosti in povečanje priložnosti za vključevanje na trg dela.

Na podlagi smernic EU in najboljših praks, kot sta ECVET in EQAVET, bo razvit protokol za vrednotenje spretnosti in kompetenc, ki bo poudaril njihove temeljne in prečne spretnosti in s tem omogočil boljše vključevanje na področju zaposlovanja, zlasti v primeru žensk brez formalne izobrazbe. Temeljil bo na raziskavi potreb ciljnih skupin in bo zagotavljal kakovost v skladu s smernicami za kulturno raznolikost in enakost spolov. Za lažje delovanje protokola bo vzpostavljena interaktivna platforma s pedagoškim gradivom. Usposabljanje 18-ih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih bo potekalo z namenom optimizacije protokola in priprav za poskusno izvedbo svetovanja 165-im ženskam.